Nasza historia

Niepubliczne Przedszkole „ Siódemka” rozpoczęło działalność od 1-09-2001 r. Powołane zostało po zlikwidowaniu w dn. 31- 08-2001 r. Miejskiego przedszkola Nr. 7. „Siódemka” to nazwa odziedziczona po starym przedszkolu, które mieściło się w tym lokalu od 1953 roku. Mówiono przedszkole nad „ Kolorową” gdyż na parterze pod przedszkolem była kawiarnia „ Kolorowa”. Zabytkowa kamienica tętniła życiem. W dzień z okien przedszkola na pierwszym piętrze słychać było gwar ponad 100 dzieci, śpiew, taniec, muzyka. Wieczorem gwarno było na parterze w kawiarni.

Przedszkole przeżywało okres rozkwitu , gdy w latach 1953-1982 było 3 oddziałowym, po 1982 roku stało się 4 oddziałowym, a w latach 1997-2000 było nawet 5 oddziałów. W roku 2001 przedszkole zostało zlikwidowane przez Urząd Miasta, ale ostało się jako Niepubliczne Przedszkole pod zarządem tej samej dyrektor Agaty Gałeckiej, która kierowała Miejskim Przedszkolem przez 23 lata. Wraz z dyrektorem została wspaniała, doświadczona kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi, którzy wspólnie tworzyli nową placówkę.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników placówka rozwija się i zmienia , zachowując tradycje i sprawdzone metody oddziaływania wychowawczego. Pomieszczenia wysokie, jasne, kolorowe sukcesywnie są remontowane i  modernizowane pomimo pewnych ograniczeń architektonicznych z racji, że mieszczą się w obiekcie zabytkowym. Przedszkole posiada plac zabaw dla dzieci przylegający do budynku, wyposażony w kolorowy, bezpieczny sprzęt terenowy.

Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci, kładzie się duży nacisk na zapewnienie wszystkim wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju, dobre przygotowanie d podjęcia nauki w szkole. Działania podejmowane w przedszkolu służą realizacji podstawy programowej, rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci oraz tworzeniu przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi samodzielności wychowanków w działaniu i myśleniu.

W pracy przedszkola ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom zarówno fizycznego jak i emocjonalnego. Dzięki licznym działaniom w tym zakresie placówka uzyskała certyfikaty: „Bezpieczne Przedszkole”, „Przedszkole Talentów”,  „Przedszkole Małych Patriotów”, „Zaczytane Przedszkole”, „Przedszkole Zdrowego Żywienia”.

W przedszkolu organizowanych jest wiele imprez i uroczystości, w których rodzice oraz inni członkowie rodziny czynnie uczestniczą : tj. „Choinka” „Pasowanie na przedszkolaka” , „Piknik rodzinny”, które integrują społeczność przedszkolną : dzieci, rodziców, nauczycieli, Personel przedszkola. Ważnym aspektem pracy naszego przedszkola jest współpraca  z rodzicami oparta na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu. Współpraca z  rodzicami przebiega w formie zajęć pokazowych, zebrań, spotkań indywidualnych, udział rodziców w organizowanych na terenie przedszkola konkursach. Wspólne działania pozwalają rodzicom stać się lepszymi „nauczycielami ” swoich dzieci i lepszymi wychowawcami.  Mają możliwość wyrażania swojej opinii o pracy przedszkola oraz zgłaszania inicjatyw. Nauczycielki informują rodziców o wszystkich sukcesach dzieci i osiągnięcia placówki .

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedgogiczną i innymi instytucjami środowiska lokalnego co przynosi wymierne korzyści obu stronom. Dzieci zdobywają wiedzę, doświadczenie i uczą się poprzez udział w wycieczkach, licznych uroczystościach i imprezach środowiskowych. Biorą udział w konkursach, festiwalach i przeglądach twórczości dziecięcej  – zdobywają nagrody i wyróżnienia. Kadra pedagogiczna przedszkola ciągle się dokształca i zdobywa awanse. Nauczycielki są bardzo ambitne, wymieniają się doświadczeniem, wdrażają nowe metody pracy z dziećmi i dbają o dobre imię naszej placówki. O sukcesach dydaktyczno – wychowawczych świadczy chociażby fakt, że nasi absolwenci osiągają dobre wyniki w nauce szkolnej, dalej rozwijają swoje zainteresowania i pasje korzystając z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

Pyszności po całości
rewelacyjne domowe pełnowartościowe
posiłki od naszej kucharki P. Basi
dla waszych pociech